Jesteście w pracy, wykonujecie swoje obowiązki. Sprawdzacie 📧e-mail lub powiadamia Was brygadzista/ bezpośredni przełożony o 🗓dacie szkolenia okresowego z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część z Was spotka się z formą on-line takiego szkolenia na platformie udostępnianej przez pracodawcę. A inni spotkają się na sali z wykładowcą.

Czym są tego typu szkolenia? Na czym polega ich „okresowość”? Czy wszystkich dotyczą szkolenia okresowe?

Zaczynamy 💪

📖 Spójrzmy na podstawę prawną. Wymagania dotyczące przeprowadzania szkoleń okresowych, jak i wstępnych bhp, nakłada Kodeks Pracy w artykule:

👉🏼 Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

§ 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21 .

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 22 .

Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

👩‍💻👨‍💻Do pracowników administracyjno- biurowych, którzy nie mają w obowiązku przechodzenia szkoleń okresowych z bhp jeszcze wrócimy.

Kolejny artykuł w Kodeksie Pracy, mówiący o szczegółowych zasadach szkoleń dotyczących bhp brzmi następująco:

👉🏼Art. 2375. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

📖 Przejdźmy do wyżej wspomnianego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004,nr 180 poz. 1860). Pełną treść aktu prawnego najdziemy pod tym linkiem:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (sejm.gov.pl) [stan prawny 08.09.2021].

Ustawodawca w sposób szczegółowy przedstawił zagadnienia:

✔️zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

✔️zakres szkolenia,

✔️wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,

✔️sposób dokumentowania szkolenia,

✔️przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Posługując się zapisami rozporządzenia odpowiedzmy na pytanie czym jest szkolenie okresowe bhp oraz kogo dotyczy?

✏️szkolenie okresowe – ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

✏️dotyczy 👩‍🔧👨‍💻👩‍🏫👨‍🏭👩‍🔬👷‍♂️

– osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;

pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych;

pracowników niewymienionych w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejne pytanie jakie należy sobie zadać to🗓jak często powinny odbywać się takie szkolenia dla załogi?

✔️nie rzadziej niż raz na 3️⃣ lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku

✔️nie rzadziej niż raz na 5️⃣ lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzow.ie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

✔️nie rzadziej niż raz na 6️⃣ lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

Wróćmy na moment do pracowników administracyjno- biurowych. We wcześniejszej treści wpisu podaliśmy, że nie zawsze każdy pracownik zajmujący się pracami biurowymi jest obowiązany do udziału w szkoleniu okresowym. Z czego wynika ten wyjątek? Ustawodawca w Kodeksie Pracy określił możliwość nieprzeprowadzania szkoleń okresowych dla tej grupy pracowników:

✔️gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3️⃣ kategorię ryzyka (na podstawie Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (sejm.gov.pl) [stan prawny 08.09.2021] oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i .chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (sejm.gov.pl) [stan prawny 08.09.2021]),

❗️chyba, że ocena ryzyka zawodowego stanowi inaczej i jest to konieczne.

Jakie typy działalności wg wymagań prawnych mieszczą się w kategorii ryzyka – do 3? Spójrzmy na wybrane przykłady z załącznika do rozporządzenia.

KATEGORIA RYZYKA 3️⃣

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych (Kod PKD C-15)

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (KoD PKD C-18)

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Kod PKD C-21)

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (Kod PKD C-26)

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Kod PKD G-47)

KATEGORA RYZYKA 2️⃣

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Kod PKD I)

informacja i komunikacja (Kod PKD J)

działalność finansowa i ubezpieczeniowa (Kod PKD K)

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Kod PKD M)

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Kod PKD N-82).

Gąszcz przepisów już prawie za nami. Jest jeszcze jedna kwestia, o której należy wspomnieć. 👩‍🎓 👨‍🎓

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik otrzymuje zaświadczenie (wzór określony rozporządzeniem), które jest przechowywane w aktach osobowych.

Tematyka szkoleń okresowych jest związana z zasadami bhp w przedsiębiorstwie,  poziomem ryzyka oraz zagrożeniami, ale mając na uwadze CSR tj. społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility), można również poruszyć na spotkaniach zagadnienia związane z:

  • przeciwdziałaniem mobbingowi,
  • praktykami równościowymi,
  • przeciwdziałaniem czynnikom ryzyka psychospołecznego*

*na podstawie „Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *