OŚ Ochrona Środowiska

Dzisiaj prowadzenie działalności usługowej – budowlanej, to przede wszystkim spełnienie wymagań Inwestora czy Klienta. Sposób wykonywania danej usługi, terminowość, jakość zastosowanych materiałów czy sprawność maszyn i urządzeń – to kluczowe aspekty, które wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa na rynku. Ale są też inne wytyczne, które dla Inwestora i innych stron zainteresowanych są ważne, monitorowane przez nich i nadzorowane. Są to przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Ochrona środowiska jest obowiązkiem i ma swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych:

– Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane), oraz

– Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (sejm.gov.pl)).

Te dwie ustawy określają wymagania Wykonawcy, co do prowadzenia działalności w poszanowaniu środowiska, w szczególności ochrony powierzchni gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, a w szczególności:

Art. 5.1 ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących (…): c) higieny, zdrowia i środowiska, e) ochrony przed hałasem, f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska

 1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
 2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.
 3. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

Ważne zasady

Podczas prowadzenia działalności nie należy również zapominać o kilku ważnych zasadach, które zostały zapisane w Konstytucji RP i ustawie Prawo ochrony środowiska. Są to:

 • Zrównoważony rozwój należy rozumieć rozwój społeczno-gospodarczy, który następuje z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
 • Prewencja to działania podejmowane w celu zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Kompleksowość ochrony środowiska to realizowanie jednego lub kilku elementów przyrodniczych  środowiska z uwzględnieniem pozostałych elementów.
 • Odpowiedzialność materialna dotyczy podmiotu korzystającego ze środowiska i nałożonej na niego pełnej odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i szkód w środowisku.
 • Zasada przezorności mówi o tym, iż kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w dniu 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001, nr 62 poz. 627), weszła w życie 1 października tegoż roku. Reguluje w sposób szczegółowy, oprócz zasad korzystania ze środowiska, również warunki korzystania ze środowiska (np. pozwolenia) oraz obowiązki administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska.

Przez ostatnie 20 lat przeszła wiele nowelizacji, ze względu na dostosowanie przepisów do regulacji Unii Europejskiej.

Nasza oferta

Następujące zmiany w przepisach prawnych, wymagają od przedsiębiorstw podejmowania działań i wdrażania procedur, które umożliwią prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi.

W naszej ofercie proponujemy m.in.

 • audyty środowiskowe, prowadzone w oparciu o zapisy normy ISO 14001:2015 Zarządzanie  środowiskiem;
 • opracowywanie procedur i instrukcji z zakresu ochrony środowiska,  w tym analizy ryzyka;
 • udział w przygotowywaniu planu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami na budowach;
 • przeprowadzanie kontroli stanu ochrony środowiska i przestrzegania przepisów prawa podczas realizacji inwestycji budowlanych;
 • raportowanie o niezgodnościach oraz o stanie wprowadzenia działań korekcyjnych;
 • wsparcie przy korzystaniu z BDO.