Kursy Pierwszej Pomocy

Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym zarówno Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zgodnie z ww. aktami prawnymi w razie wypadku pracodawca odpowiedzialny jest za pierwszą pomoc oraz zapewnienie środków do udzielenia tej pomocy.

Oferujemy profesjonalne kursy pierwszej pomocy bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Podstawa prawna

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia osoby (pracownika) odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy.  Art. 209¹. § 1 pkt. 2 a) W przypadku samozatrudnienia, lub prowadzenia jednoosobowej działalności, sytuacja jest identyczna do tej związanej ze szkoleniami BHP. Gdy prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą i nikogo nie zatrudniacie lub pracujecie na zasadzie samozatrudnienia, szkolenie to Was nie dotyczy. Warto o tym pamiętać. Pracodawcą stajecie się w przypadku zatrudnienia choćby jednego pracownika.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z § 44. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca musi zapewnić punkty do udzielania pierwszej pomocy oraz sprzęt do tego niezbędny (np. apteczki). § 44. 3 tego rozporządzenia nakłada obowiązek obsługi punktów lub sprzętu do udzielania pierwszej przez pracowników do tego przeszkolonych.