Zmiana zatrudnienia lub podjęcie pierwszej pracy niosą za sobą wiele wyzwań 💪. Spotkamy się z przyszłym pracodawcą lub BHP-owcem na odpowiednim szkoleniu. Bezpośredni przełożony przeprowadzi instruktaż stanowiskowy, przedstawi zadania i obowiązki oraz przekaże wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji.

Możemy też spotkać się z dniami adaptacyjnymi, pełnymi spotkań 🤝 z mentorami, szkoleń oraz prezentacji 👩‍🏫  o przedsiębiorstwie, jego misji i wizji czy historii.

W dziale kadr czeka nas uzupełnienie dokumentów 📄. Jako nowi pracownicy dostarczymy sporo ważnych, dla nas jak i dla pracodawcy,  świadectw, dyplomów, certyfikatów, uprawnień itp. Do całej listy potwierdzeń naszych umiejętności i kwalifikacji dodamy jeszcze jeden bardzo ważny druk – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Czym jest medycyna pracy? Kto i kiedy kieruje na badania profilaktyczne? Jakie są rodzaje badań lekarskich? Czy zaświadczenia lekarskie są wydawane bezterminowo czy obowiązują na czas określony?

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

No to zaczynamy 💪

📖 Jak zawsze wszelkie regulacje związane z zatrudnianiem pracownika reguluje Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (sejm.gov.pl)

Zapisy o profilaktycznej ochronie zdrowia znajdziemy w rozdziale VI Kodeksu. Informacje na temat kierowania pracowników na badania lekarskie znajdziemy w artykule 229 KP.

Na podstawie 👉art. 229 §1 – §8 rozwiejemy wszelkie wątpliwości co do badań profilaktycznych.

✔️Rodzaje badań uwzględnionych w Kodeksie Pracy:

– badania wstępne,

– badania okresowe,

– badania kontrolne pracownika.

✔️ Kto kieruje na poszczególne rodzaje badań lekarskich?

Na badania lekarskie kieruje pracownika pracodawca. Koszt wykonanych badań ponosi pracodawca.

✔️Kogo dotyczą badania wstępne?

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

✔️Jakich osób nie dotyczą badania wstępne?

1) przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

✔️ Kogo dotyczą badania okresowe?

Każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Czas wykonania ponownego badania okresowego jest oznaczony przez lekarza medycyny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. t. j. Dz.U. 2016 poz. 2067).

✔️Kiedy pracownik podlega badaniom kontrolnym?

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 3️⃣ 0️⃣ dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

🔔Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy 🕘. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 💰, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu 🚗 według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

🔔 Pracodawca nie może dopuścić ❌do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę 📄.

✔️Co zawiera skierowanie na badania profilaktyczne?

Wytyczne co do treści skierowania na badania zawiera👉 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (sejm.gov.pl) . Są to:

rodzaj badania profilaktycznego, jakie powinno być wykonane,

stanowisko pracy,

– informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na stanowisku pracy, które dotyczy skierowanie.

✔️W jakich dodatkowych okolicznościach pracodawca skieruje pracownika na badania okresowe?

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;

2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

📖Na koniec cytując służba medycyny pracy – Encyklopedia PWN – źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy poznajmy historię i zasady pracy służby medycyny pracy:

– instytucja powołana w Polsce 1977 w celu ochrony pracujących i objęcia ich opieką profilaktyczną;

– stanowi część systemu ochrony zdrowia;

– służbę medycyny pracy organizują pracodawcy wspólnie z administracją rządową; strukturą organizacyjną służby medycyny pracy są (urządzane i finansowane przez wojewodów) ośrodki medycyny pracy, w których pracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby z kwalifikacjami przydatnymi do interdyscyplinarnych zadań tej służby;

– zadania służby medycyny pracy: rozpoznanie ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, poradnictwo z zakresu organizacji pracy i ergonomii, wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych w Kodeksie pracy, orzekanie o zdolności do pracy, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, inspirowanie działań na rzecz ochrony zdrowia;

– służba medycyny pracy przejęła funkcje przemysłowej służby zdrowia, działającej w Polsce 1953–77.

📖 Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania służby medycyny pracy jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *