Podobno 9 na 10 wypadków zdarza się w domu 🤕. Był kiedyś taki slogan reklamowy. Jedno jest pewne, o bezpieczeństwo warto dbać wszędzie, i w domu i w pracy. Bo kto zadba o nas najlepiej, jak nie my sami?! 😊

Według danych wstępnych z GUS za rok 2020 zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,6% mniej niż w 2019 r. 👍

Wskaźnik wypadkowości za rok 2020 zmniejszył się z 6,15 na 4,62. Optymistyczny trend.

Dzisiaj przyjrzyjmy się okolicznościom, gdy wypadek lub incydent mają miejsce w zakładzie pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Na czym polega prowadzenie postępowania wypadkowego? Jakie są rodzaje wypadków?

Zaczynamy 💪

Zaczniemy od listy przepisów prawnych, które posłużą nam do analizy tematu wypadków przy pracy:

1️⃣ Kodeks Pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) .

2️⃣Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021991673/U/D20021673Lj.pdf) .

3️⃣ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091050870) .

4️⃣ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 24 maja 2019 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001071) .

5️⃣Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tj. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001618/O/D20131618.pdf) .

6️⃣ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090140080) .

Obowiązki pracodawcy:

👉art. 234 Kodeks Pracy

§  1.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§  2.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§  3.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§  3.1.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§  4.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Jesteś pracodawcą? Pamiętaj, gdy zdarzy się wypadek przy pracy:  
1. Eliminuj zagrożenia lub je ograniczaj.
2. Zapewnij system udzielania I pomocy przedlekarskiej.
3. Powołaj zespół i ustal okoliczności i przyczyny wypadku.
4. Zapobiegaj wystąpieniu podobnym wypadkom.
5. Zawiadom właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.  
❗️   Kto wbrew obowiązkowi nie dopełni powyższego obowiązku, a także nie ujawni wypadku przy pracy albo przedstawi niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.  

Definicja wypadku przy pracy:

👉Art. 3.  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy uważa się:  
📌nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną  
📌powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:  
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.    

Jak definiować cztery wyżej wymienione przesłanki?

nagłe zdarzenie – zaskakuje pracownika, jest nieprzewidywalne, przypadkowe;

przyczyna zewnętrzna – przyjmuje się, że jest to każdy czynnik niezwiązany z organizmem człowieka, np. pracująca maszyna, energia elektryczna, pojazd;

uraz – cytując ze słownika języka polskiego, jest to uszkodzenie tkanek lub narządów wskutek miejscowego lub ogólnego działania jakiegoś czynnika zewnętrznego;

związek z pracą – powiązanie czasowe, miejscowe i funkcjonalne danego zdarzenia z pracą.

Istnieją jeszcze inne okoliczności, kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy:

 👉w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;  
👉podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;  
👉przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.  

Ustawa dodatkowo w pkt. 3 art. 3 uwzględnia dodatkowo kilkanaście sytuacji uznania, że miał miejsce wypadek przy pracy: Są to m.in.:

– uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

– wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

– współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Rodzaje wypadków:

śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Definicje mamy za sobą 💪 Przyjrzyjmy się teraz procesowi badania wypadków przy pracy🔎. Posłuży nam do tego 👉 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

1️⃣ Zgłoszenie wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku

W razie zaistnienia wypadku przy pracy każdy ma obowiązek:

•             udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej,

•             wezwać pomoc medyczną pozostając do jej dyspozycji,

•             zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed możliwością zaistnienia urazów następnych osób,

•             powiadomić bezpośredniego przełożonego poszkodowanego.

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć, a w szczególności:

•             nie dopuścić do miejsca wypadku osób niepowołanych,

•             nie uruchamiać bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,

•             nie dokonywać zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca w uwzględnieniu ze społecznym inspektorem pracy po sporządzeniu (jeśli zachodzi potrzeba) szkicu lub fotografii miejsca wypadku. Zgodę taką w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody właściwego inspektora pracy i prokuratura jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Jeżeli wypadek zaistniał w wyniku awarii, należy powiadomić odpowiednie służby techniczne i postępować zgodnie z zasadami, określonymi w odpowiedniej dokumentacji technicznej i awaryjnej.

2️⃣ Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Aby zbadać okoliczności i przyczyny wypadku, pracodawca powołuje zespół powypadkowy składający się ze :

Specjalisty ds. BHP – reprezentanta pracodawcy,

Społecznego Inspektora Pracy, który jest reprezentantem pracowników.

☑️W przypadku gdy u pracodawcy, nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

☑️Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w powyższym dwuosobowym składzie ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Jakie zadania spoczywają na zespole powypadkowym?  
– dokonanie oględzin miejsca wypadku i stanu technicznego urządzeń oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;  
– jeżeli jest to możliwe , wykonanie fotografii lub sporządzenie szkicu miejsca wypadku;  
– wysłuchanie  poszkodowanego, jeżeli jest to możliwe  
– wysłuchanie  świadków wypadku  
– zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;  
– zebranie inne dowody dotyczące wypadku;  
– dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku;  
– określenie wniosków i środków profilaktycznych.      

3️⃣ Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż

w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wzór protokołu  znajdziemy w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 👇

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001071

Po zapoznaniu się z treścią protokołu przez poszkodowanego (lub uprawnionego członka rodziny pracownika) zespół powypadkowy przedstawia pracodawcy protokół do zatwierdzenia (pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie protokołu).

Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu.

Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Jakie informacje zawiera rejestr:  
1) imię i nazwisko poszkodowanego;
2) miejsce i datę wypadku;
3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
7) liczbę dni niezdolności do pracy;
8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.  

Omówiliśmy postępowanie przy wypadku przy pracy. Regulacje prawne przewidują również postępowanie pracodawcy w sytuacji gdy incydent będzie mieć miejsce „w drodze do pracy lub z pracy”. Definicja przedstawia się następująco:

wypadek w drodze do pracy lub z pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

– innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

– zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

– zwykłego spożywania posiłków,

– odbywania nauki studiów.

W przypadku takiego zdarzenia tworzona jest karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, która sporządzana jest w terminie do 14 dni od uzyskania zgłoszenia o wypadku.

Wzór karty: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000924/O/D20130924.pdf .

❗️Ważne

Gdy wypadkowi uległ pracownik zatrudniony na umowę- zlecenie, wypełniamy w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, kartę wypadku http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001618

Na sam koniec czeka nas jeszcze wypełnienie ostatniego już dokumentu – statystycznej karty wypadku o symbolu Z-KW. Rozporządzenie, które reguluje wypełnianie tego formularza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (z późniejszymi zmianami).

Z-KW jest wypełniania w portalu sprawozdawczym GUS www.stat.gov.pl , na podstawie zatwierdzonego protokoły powypadkowego, karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz karty wypadku.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *