Badania lekarskie i szkolenia bhp

Często zwracacie się do mnie z pytaniem czy zleceniobiorca wykonujący pracę na terenie zakładu pracy może (powinien) przedstawić aktualne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp?

Odpowiedź:

Jeżeli pracodawca-zleceniodawca zawrze w umowie zlecenia obowiązek:

  • Posiadania przez zleceniobiorcę aktualnych badań lekarskich oraz,
  • Poddania się przeszkoleniu w dziedzinie bhp

przed podjęciem przez niego pracy na terenie zakładu pracy, to na mocy art. 3041 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, ze zm.) na zleceniobiorcy ciąży obowiązek poddania się badaniom oraz wzięciu udziału w szkoleniu.

Ruszam z blokiem „Q&A przy kawie”, gdzie będziemy szukać odpowiedzi na pytania i nurtujące kwestie, które chcąc nie chcąc pojawiają się w tematyce bezpieczeństwa, higieny pracy czy środowiska. Przepisy prawne zmieniają się dynamicznie. Do tego pojawiają się „dobre praktyki”, które można rozważyć i spróbować wdrożyć w obszarze swojej działalności. Wreszcie są też orzeczenia sądowe, które rozstrzygają sporne kwestie i którymi można kierować się przy prowadzeniu firmy.

No to zaczynamy! 💪

Pierwszy numer Q&A #1 zarezerwujmy dla badań lekarskich i szkoleń bhp w zakresie bhp zleceniobiorcy. W mojej pracy spotykam się z tym zapytaniem.

Kim jest zleceniobiorca?

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, że określoną czynność, np. pracę wykonuje na zlecenie innego podmiotu, osoba fizyczna lub osoba prawna. Wtedy podmiot określamy jako zleceniodawcę, a osobę fizyczną czy prawną – właśnie zleceniobiorcą.

Ten typ umowy opisuje w naszym ustawodawstwie 📖 Kodeks cywilny, a dokładnie artykuły 734-751 (tak, kodeks ma sporo artykułów 😉)

Rozważmy sytuację zleceniobiorcy pod kątem 👷‍♀️ 👷przepisów BHP.

Czy taka osoba, wykonująca pracę na terenie przedsiębiorstwa zleceniodawcy, może lub powinna przedstawić aktualne badanie lekarskie oraz dokument potwierdzający, że posiada szkolenie w zakresie bhp?

Odpowiedź jest krótka – zależy od zapisów w 🧾 umowie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

❗️Obecnie ustawodawca nałożył obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla osób, które są zatrudnione na etat u danego pracodawcy.

W przypadku umowy- zlecenia takich wymagań nie ma. Jeżeli pracodawca-zleceniodawca zawrze w umowie zlecenia obowiązek:

✔️posiadania przez zleceniobiorcę aktualnych badań lekarskich, oraz

✔️poddania się przeszkoleniu w dziedzinie bhp,

przed podjęciem przez niego pracy na terenie zakładu pracy, to na mocy

👉🏼art. 3041 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, ze zm.) na zleceniobiorcy ciąży obowiązek poddania się badaniom oraz wzięciu udziału w szkoleniu.

Gdy zleceniobiorca nie wypełni tego obowiązku, to zleceniodawca ma prawo 🔒nie dopuścić go do wykonania prac zleconych na terenie swojego zakładu pracy. Samo nagabywanie może okazać się nie wystarczającym środkiem „przymusu”.

💰Warto pamiętać, że koszty badań lekarskich i szkolenia w dziedzinie bhp pokrywa zleceniobiorca lub zleceniodawca, w zależności od ustaleń zawartych w umowie zlecenia.

🏗  Zleceniobiorcy, którzy chcieli by podjąć współpracę z przedsiębiorstwami, w których występuje duże ryzyko i wiele zagrożeń,  najczęściej są zobowiązani do posiadania aktualnych badań lekarskich i do przedstawienia szkoleń w zakresie bhp.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *