Badania lekarskie i szkolenia bhp

Często zwracacie się do mnie z pytaniem czy zleceniobiorca wykonujący pracę na terenie zakładu pracy może (powinien) przedstawić aktualne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp?

Odpowiedź:

Jeżeli pracodawca-zleceniodawca zawrze w umowie zlecenia obowiązek:

  • Posiadania przez zleceniobiorcę aktualnych badań lekarskich oraz,
  • Poddania się przeszkoleniu w dziedzinie bhp

Czytaj dalej